ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Hệ thống đăng ký tham quan trực tuyến đã đóng, vui lòng đăng ký tham quan trực tiếp tại triển lãm Ở ĐÂY và đến quầy đăng ký tại triển lãm để nhận thẻ đeo.

----------------------------

Triển lãm MTA HANOI 2023 

Thời gian: 9:00 – 17:00, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, 2023 

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E - 04 Trần Bình Trọng, Hà Nội, Việt Nam.